2018 m. gruodžio 17 d. – 2018 m. gruodžio 21 d.

Apžvalgos Fonas

Elektroninių pinigų įstaiga, padėdama klientų lėšas į indėlius, veikia ne kaip investuotojas, siekiantis finansinės grąžos ar naudos, o tokiu būdu siekiama apsaugoti klientų lėšas.

Nustačius, jog neatskleistas veikimo patikėjimo teise faktas, nėra pagrindo laikyti elektroninių pinigų įstaigos klientų indėlininkais, net tuo atveju, kai įrodoma, kad indėlis priklauso įstaigos klientams.

Byloje sprendžiamas klausimas dėl elektroninių pinigų įstaigų pareigos saugoti klientų lėšas, bei asmenų, kurie nenurodyti kaip sąskaitos savininkai, teisės į draudimo išmoką, ir indėlių garantijų sistemos taikymo išimčių.

Lietuvos Aukščiausias Teismas pažymėjo, kad įstatyme nustatyta elektroninių pinigų įstaigos pareiga bet kada, gavus elektroninių pinigų turėtojo prašymą, grąžinti mainais už elektroninius pinigus gautas lėšas, išperkant jo turimus elektroninius pinigus, lemia elektroninių pinigų įstaigos pareigą apsaugoti iš elektroninių pinigų turėtojų gautas lėšas kaip išpirkimo garantą.

Elektroninių pinigų turėtojų lėšos, perduotos elektroninių pinigų įstaigai, yra jų nuosavybė. Tuo tikslu įstaiga privalo taikyti vieną iš kelių teisės aktuose įtvirtintų lėšų apsaugos metodų: 1) atskirti klientų lėšas nuo įstaigos lėšų ir laikyti jas atskiroje sąskaitoje, atidarytoje kredito įstaigoje, arba investuoti jas į saugų, likvidų ar mažos rizikos turtą priežiūros institucijos teisės aktuose nustatyta tvarka; 2) apdrausdama šias lėšas draudimo sutartimi arba gaudama joms garantiją, laidavimo raštą, išduotą draudimo įmonės ar kredito įstaigos.

Įstatyme įtvirtintas lėšų atskyrimo principas ir konkretus nurodymas, kaip klientų lėšos turi būti apsaugotos, reiškia, kad elektroninių pinigų įstaiga, padėdama klientų lėšas į indėlius, veikia ne kaip investuotojas, siekiantis finansinės grąžos ar naudos (t.y. veikia ne savo naudai), o siekia tokiu būdu apsaugoti klientų lėšas.

Dėl indėlių garantijų sistemos taikymo išimčių ir asmenų, kurie yra nenurodyti kaip sąskaitos savininkai, teisės į draudimo išmoką, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, jog tik atskleidus veikimo patikėjimo teise faktą pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalies reikalavimus yra pagrindas patikėtojus laikyti indėlininkais, o jiems priklausančius indėlius laikyti indėlių draudimo objektu pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą.

Skaityti nutartį 2018 m. gruodžio 20 d. e3K-3-512-687/2018 Nuoroda

Arbitražo sprendimo panaikinimas neužkerta kelio nuolatinei arbitražo institucijai administruoti arbitražo bylą pakartotinai po to, kai arbitražo sprendimas panaikinamas teismo, ir kai pažeidimą galima ištaisyti arbitraže.

Byloje sprendžiamas klausimas dėl tos pačios bylos pakartotinio nagrinėjimo arbitraže galimybės po to, kai kompetentingas teismas panaikina byloje priimtą pirmąjį arbitražo sprendimą.

Lietuvos Aukščiausias Teismas pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 49 straipsnio 10 dalyje įtvirtinta, kad arbitražo teismo įgaliojimai pasibaigia priėmus galutinį arbitražo teismo sprendimą (išskyrus išimtis), nutraukus arbitražo bylą ar palikus prašymą dėl arbitražo pradžios arba ieškinį nenagrinėtą. Šios nuostatos reiškia, jog, teismui panaikinus arbitražo sprendimą, konkrečios arbitrų kolegijos ar arbitro įgaliojimai yra pasibaigę (neatsinaujina) ir jie nebegali pakartotinai nagrinėti šios bylos, nepriklausomai nuo to, dėl kokių priežasčių priimtas arbitražo sprendimas panaikintas teismo. Šios nuostatos nėra aiškinamos kaip šalių sudaryto arbitražinio susitarimo galiojimo pabaiga.

Pripažinus, kad vien tik teismui panaikinus arbitražo sprendimą nėra teisinio pagrindo arbitražinį susitarimą savaime pripažinti netekusiu galios, tampa aktualus arbitražinio susitarimo privalomumo jį sudariusioms šalims principas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, jog arbitražo sprendimo panaikinimas neužkerta kelio nuolatinei arbitražo institucijai administruoti arbitražo bylą pakartotinai po to, kai arbitražo sprendimas panaikinamas teismo, išskyrus, kai nustatoma, kad, tai pačiai arbitražo institucijai organizuojant ir administruojant arbitražą, neįmanoma pašalinti priežasčių, dėl kurių pirmasis arbitražo sprendimas buvo panaikintas, ir užtikrinti tinkamo, bendruosius teisės ir arbitražo principus atitinkančio arbitražo proceso.

Skaityti nutartį 2018 m. gruodžio 19 d. Nr. e3K-3-488-469/2018 Nuoroda

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 30 bylų:

Dėl bylos nagrinėjimo kasaciniame teisme ribų, naujų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų priėmimo, pareigos atsiskaityti su atleidžiamu iš pareigų bendrijos pirmininku

2018 m. gruodžio 20 d.

Nr. 3K-3-546-687/2018

Nuoroda

Dėl darbuotojo (visiškos) materialinės atsakomybės

2018 m. gruodžio 19 d.

Nr. 3K-3-485-695/2018

Nuoroda

Dėl vekselio, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, galiojimo, pasibaigus įstatyme nustatytam jo pateikimo apmokėti terminui, taip pat dėl pagrindinio skolininko prievolių pasibaigimo dėl novacijos

2018 m. gruodžio 20 d.

Nr. e3K-3-507-684/2018

Nuoroda

Dėl bankroto pripažinimo tyčiniu Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu

2018 m. gruodžio 20 d.

Nr. e3K-3-510-915/2018

Nuoroda

Dėl faktoringo teisinių santykių ir finansuotojo bei skolininko tarpusavio atsiskaitymo

2018 m. gruodžio 20 d.

Nr. e3K-3-514-219/2018

Nuoroda

Dėl actio Pauliana (Pauliano ieškinys) sąlygų

2018 m. gruodžio 19 d.

Nr. e3K-3-502-313/2018

Nuoroda

Dėl statybą leidžiančių dokumentų, kai statybos darbai atliekami kultūros paveldo objekte, rūšies ir jiems gauti pateiktinų dokumentų

2018 m. gruodžio 19 d.

Nr. 3K-3-498-248/2018

Nuoroda

Dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės, kai darbuotojas šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas

2018 m. gruodžio 19 d.

Nr. e3K-3-461-695/2018

Nuoroda

Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalies nustatymo

2018 m. gruodžio 19 d.

Nr. 3K-3-430-403/2018

Nuoroda

Dėl paveldėjimo teisių pardavimo ir įpėdinio pirmenybės teisės įgyti jas

2018 m. gruodžio 18 d.

Nr. 3K-3-538-916/2018

Nuoroda

Dėl naujų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų priėmimo, turto, kuris yra asmeninė vieno sutuoktinio nuosavybė, pripažinimo bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, tokio turto vertės nustatymo ir padalijimo, sutuoktinio, davusio sutikimą sudaryti kredito sutartį, atsakomybės

2018 m. gruodžio 19 d.

Nr. 3K-3-506-969/2018

Nuoroda

Dėl paskolos sutarties, užtikrintos nekilnojamojo turto hipoteka ir skirtos šeimos nario paskolai refinansuoti, kvalifikavimo kaip vartojimo sutarties, nesąžiningų vartojimo sutarties sąlygų, vienašališko sutarties nutraukimo prieš terminą teisėtumo, atsakingo skolinimo principo

2018 m. gruodžio 19 d.

Nr. e3K-3-499-684/2018

Nuoroda

Dėl įsiterpusio žemės sklypo sampratos, valstybinės žemės sklypo rinkos vertės nustatymo ir jo perleidimo teisėtumo

2018 m. gruodžio 20 d.

Nr. 3K-3-513-969/2018

Nuoroda

Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, ieškovui atsisakius reikalavimo įpareigoti atsakovą vykdyti sutartį

2018 m. gruodžio 20 d.

Nr. 3K-3-528-403/2018 (N)

Nuoroda

Dėl kompetencijos nutraukti darbo sutartį su biudžetinės ir (ar) švietimo įstaigos vadovu, atšaukimo iš pareigų kaip darbo sutarties pasibaigimo pagrindo

2018 m. gruodžio 20 d.

Nr. e3K-3-522-313/2018

Nuoroda

Dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės

2018 m. gruodžio 20 d.

Nr. 3K-3-535-916/2018

Nuoroda

Dėl teisinės pagalbos sutarties pabaigos, iš tokios sutarties kildinamų advokato finansinių reikalavimų bankroto byloje tvirtinimo

2018 m. gruodžio 20 d.

Nr. e3K-3-541-219/2018

Nuoroda

Dėl paskolos sutarčių sudarymo, paskolos suteikimo paskolos gavėjui įrodinėjimo

2018 m. gruodžio 19 d.

Nr. 3K-3-505-219/2018

Nuoroda

Dėl actio Pauliana (Pauliano ieškinys) sąlygų bei mokėjimų kreditoriams eiliškumo tvarkos

2018 m. gruodžio 19 d.

Nr. e3K-3-504-1075/2018

Nuoroda

Dėl išlaikymo priteisimo nepilnamečiams vaikams (išlaikymo formos)

2018 m. gruodžio 19 d.

Nr. e3K-3-501-687/2018

Nuoroda

Dėl bankroto procesą reglamentuojančio teisinio reguliavimo aiškinimo ir taikymo

2018 m. gruodžio 20 d.

Nr. e3K-3-516-313/2018

Nuoroda

Dėl prejudicinių faktų, žalos, patirtos nusipirkus turtą iš varžytynių, įrodinėjimo, žalos atlyginimo priteisimo (apimties) iš buvusių bendraturčių

2018 m. gruodžio 19 d.

Nr. e3K-3-387-421/2018

Nuoroda

Dėl įrodinėjimo taisyklių ypatumų bylose dėl civilinės atsakomybės už nesąžiningos konkurencijos veiksmus ir žalos, kaip vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų, nustatymo sprendžiant tokio pobūdžio ginčus

2018 m. gruodžio 20 d.

Nr. e3K-3-490-469/2018

Nuoroda

Dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų, įskaitant neįprastai mažos kainos pasiūlymų vertinimą, peržiūros procedūrą, tiekėjo teisės į žalos atlyginimą dėl neteisėtai įvykdyto viešojo pirkimo ir jos įgyvendinimo

2018 m. gruodžio 20 d.

Nr. e3K-7-359-469/2018

Nuoroda

Dėl komercinės paslapties atskleidimu, nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo, įrodinėjimo, įrodymų tyrimo ir vertinimo

2018 m. gruodžio 20 d.

Nr. e3K-3-527-916/2018

Nuoroda

Dėl bylos nagrinėjimo ribų bendraturčiui pareiškus reikalavimą nustatyti bendrosios nuosavybės dalis, pasikeitus bendraturčių teisėms po to, kai padidinama bendroji dalinė nuosavybė, bendraturčio teisės pakeisti žemės sklypo paskirtį be bendraturčio sutikimo

2018 m. gruodžio 20 d.

Nr. e3K-3-545-611/2018

Nuoroda

Dėl antstolio atliekamos vykdomosios bylos, kurioje vykdomas išieškojimas iš individualios įmonės savininko, sustabdymo, užbaigimo ir vykdomojo dokumento persiuntimo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, kai individualiai įmonei iškeliama bankroto byla

2018 m. gruodžio 20 d.

Nr. 3K-3-495-248/2018

Nuoroda

Dėl žalos atlyginimo neprofesionaliajam investuotojui iš laiku neįvykdžiusio pavedimų pervesti ir parduoti obligacijas finansų tarpininko (investavimo paslaugas teikusio banko), kai vėliau tų obligacijų nebuvo galima parduoti dėl jas išleidusio emitento nemokumo

2018 m. gruodžio 19 d.

Nr. 3K-3-486-248/2018

Nuoroda

Dėl lėšų, sumokėtų pagal obligacijų pasirašymo sutartis, draustumo pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, sandorių pripažinimo negaliojančiais kaip sudarytų suklydus, dėl apgaulės

2018 m. gruodžio 20 d.

Nr. 3K-3-515-1075/2018

Nuoroda

Dėl apsimestinio sandorio negaliojimo, uždarosios akcinės bendrovės akcininko pirmumo teisės pirkti parduodamas akcijas, bendrovės akcijų anuliavimo ir pripažinimo negaliojančiomis, ieškinio senaties termino ir jo taikymo reikalavimui dėl akcijų anuliavimo ir paskelbimo negaliojančiomis, taip pat dėl įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo bei bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo

2018 m. gruodžio 20 d.

Nr. e3K-3-491-701/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

Užsisakykite naujienlaiškį