2018 m. gruodžio 31 d. – 2019 m. sausio 04 d.

Apžvalgos Fonas

Sprendžiant, ar nustatant techninės specifikacijos sąlygas nebuvo pažeistos tiekėjo teisės, turi būti įvertinta, ar techninės specifikacijos reikalavimai nebuvo pritaikyti konkrečiam ekonominės veiklos vykdytojui, ar itin išsamūs techninės specifikacijos reikalavimai (nebūtinai pritaikyti vienam tiekėjui, tačiau dėl savo detalumo reikšmingai apribojantys tiekėjų galimybes dalyvauti viešajame pirkime) buvo būtini norint pasiekti pirkimu siekiamus tikslus.

Byloje sprendžiamas klausimas dėl viešojo pirkimo objekto techninės specifikacijos reikalavimų (tiek juos vertinant kartu, tiek atskirai) teisėtumo, kai suformuluota ypač išsami techninė specifikacija.

Kadangi nagrinėjamoje byloje buvo kreiptasi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) dėl prejudicinio sprendimo, Teisingumo Teismas padarė išvadą, jog nacionaliniam teismui sprendžiant dėl techninės specifikacijos reikalavimų teisėtumo, turi būti įvertinama: 1) ar, atsižvelgiant į diskreciją, kurią turi perkančioji organizacija, formuluodama techninę specifikaciją pagal kokybinius reikalavimus ir atsižvelgdama į atitinkamą pirkimo objektą, dėl ypač išsamios techninės specifikacijos netiesiogiai neteikiama pirmenybė kuriam nors viešojo pirkimo dalyviui; 2) ar toks techninės specifikacijos išsamumo laipsnis būtinas norint pasiekti užsibrėžtus tikslus (ar jis proporcingas); 3) techninės specifikacijos atitiktį vienodo požiūrio ir proporcingumo principams.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, remdamasis Teisingumo Teismo prejudiciniu sprendimu, suformulavo taisyklę, jog bylose dėl techninės specifikacijos reikalavimų (ne)teisėtumo ieškovai savo teises gali ginti ir teismai pagal pareikštus reikalavimus arba, esant pagrindui, ex officio (pagal pareigas) privalo ieškovų argumentus vertinti spręsdami dėl šių galimų tiekėjų teisių pažeidimų: 1) konkrečių (atskirų) techninės specifikacijos reikalavimų neteisėtumo; 2) kelių bendrai taikomų ar visumos techninės specifikacijos reikalavimų pritaikymo konkrečiam gamintojui (netiesioginės diskriminacijos); 3) neproporcingo techninės specifikacijos reikalavimų išsamumo (detalumo), dėl kurio privilegijuojami tam tikri tiekėjai (neproporcingai siekiamam tikslui sumažinamos tiekėjų galimybės konkuruoti pirkime).

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas dėl techninės specifikacijos reikalavimų teisėtumo, taigi ir jų detalumo pagrįstumo, taip pat pažymėjo, jog turi būti įvertinama, ar konkretus techninės specifikacijos išsamumo laipsnis buvo būtinas norint pasiekti užsibrėžtus tikslus (ar jis proporcingas siekiamam tikslui), taip pat ar nustatant išsamius reikalavimus netiesiogiai neteikiama pirmenybė kuriam nors viešojo pirkimo dalyviui.

Galimybė nustatyti tam tikrus (specifinius) ar itin detalius reikalavimus viešojo pirkimo objektui, kaip išimtis iš bendrosios taisyklės, turi būti aiškinama ir taikoma siaurai, suteikiama išimtiniais atvejais bei tinkamai ją pagrindus. Poreikis itin detaliai apibrėžti pirkimo objektui keliamus techninius reikalavimus turi būti pagrįstas nurodant detalius jį patvirtinančius argumentus, o ne apibendrintus teiginius apie teikiamų paslaugų sudėtingumą ar jų ypatingą svarbą.

Skaityti nutartį  2019 m. sausio 2 d. Nr. e3K-3-32-378/2019 Nuoroda

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 12 bylų:

Dėl uždarosios akcinės bendrovės vadovo atsakomybės apimties už bendrovei padarytą žalą

2018 m. gruodžio 31 d.

Nr. e3K-3-548-969/2018

Nuoroda

Dėl termino valstybės turto privatizavimo procese kompetentingos institucijos priimtam sprendimui apskųsti

2018 m. gruodžio 31 d.

Nr. e3K-3-532-687/2018

Nuoroda

Dėl bendrovės vadovo ir jo, kaip vienintelio bendrovės akcininko, civilinės atsakomybės sąlygų kreditoriaus tiesioginio ieškinio atveju

2018 m. gruodžio 31 d.

Nr. e3K-3-540-469/2018

Nuoroda

Dėl apsimestinio sandorio negaliojimo bei su tuo susijusių teisinių pasekmių

2019 m. sausio 2 d.

Nr. 3K-3-30-1075/2019

Nuoroda

Dėl nekilnojamojo turto pirkėjo teisių į žemės sklypą, servituto ir naudojimosi bendrąja daline nuosavybe tvarkos nustatymo, statinių pripažinimo priklausiniais bei procesinio bendrininkavimo

2019 m. sausio 3 d.

Nr. 3K-3-33-916/2019

Nuoroda

Dėl bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo

2019 m. sausio 3 d.

Nr. e3K-3-51-403/2019

Nuoroda

Dėl teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo pagal pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo bei procesinių dokumentų įteikimo

2019 m. sausio 2 d.

Nr. e3K-3-31-403/2019

Nuoroda

Dėl šalių pasiektos taikos sutarties tvirtinimo klausimo ir teismo pareigos įvertinti taikos sutarties sąlygų atitiktį imperatyviosioms įstatymų nuostatoms, ir dėl materialiosios teisės normos, draudžiančios įgyjamąja senatimi įgyti nuosavybės teisę į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus

2019 m. sausio 2 d.

Nr. e3K-3-29-421/2019

Nuoroda

Dėl naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teisme ir išieškojimo iš skolininko turtinių teisių vykdymo procese

2018 m. sausio 4 d.

Nr. 3K-3-50-1075/2019

Nuoroda

Dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu, posėdžio atidėjimo dėl svarbių priežasčių

2019 m. sausio 4 d.

Nr. 3K-3-47-378/2019

Nuoroda

Dėl sutarties kainos ir jos nustatymo bei vartojimo rangos šalių teisinių santykių

2019 m. sausio 4 d.

Nr. 3K-3-48-421/2019

Nuoroda

Dėl kelio servituto pasibaigimo pagrindų

2019 m. sausio 4 d.

Nr. e3K-3-49-248/2019

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.


Užsisakykite naujienlaiškį