2018 m. rugsėjo 03 d. – rugsėjo 07 d.

Apžvalgos Fonas
Įmonės kreditoriai neturi galimybės daryti įtaką restruktūrizavimo bylos procesui tol, kol kreditorių susirinkimui nėra pateikiamas restruktūrizavimo planas. Kreditorių susirinkime restruktūrizavimo planui nepritarus, restruktūrizavimo administratorius neturi teisės jį teikti teismui tvirtinti.
 
Byloje spręstas klausimas dėl kreditorių teisių restruktūrizavimo byloje gynimo, įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų.
 
Teismas pažymėjo, kad pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą įmonės kreditoriai neturi galimybės daryti įtaką restruktūrizavimo bylos procesui tol, kol kreditorių susirinkimui nėra pateikiamas restruktūrizavimo planas. Savo valią dėl iškeltos restruktūrizavimo bylos tęstinumo kreditoriai išreiškia balsuodami dėl restruktūrizavimo administratoriaus pateikto restruktūrizavimo plano.
 
Įmonių restruktūrizavimo įstatyme (toliau – ĮRĮ) nenustatyta, kad restruktūrizavimo planui turi pritarti visi restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai. Kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Kreditorius turi teisę nuspręsti dėl (ne)pritarimo restruktūrizavimo planui nuo bylos iškėlimo iki restruktūrizavimo plano pateikimo teismui tvirtinti.
 
Kvalifikuotos kreditorių balsų daugumos reikalavimas užtikrina, kad restruktūrizavimo planas turėtų didžiausią reikalavimų dalį turinčių kreditorių palaikymą ir kad kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro mažumą, negalėtų užkirsti kelio restruktūrizavimui, bei leidžia spręsti, kad kvalifikuota kreditorių dauguma laiko įmonės verslo planą restruktūrizavimo laikotarpiui realiu, kreditorių daromas nuolaidas – proporcingomis, o restruktūrizavimo tikslus – įgyvendinamais.
 
Vykstant restruktūrizavimo procedūroms, restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas turi užtikrinti byloje dalyvaujančių asmenų interesų pusiausvyrą, kontroliuodamas ĮRĮ 14 straipsnio 1–5 dalyse įtvirtintų terminų laikymąsi, kurie nustatyti tam, kad restruktūrizuojamos įmonės valdymo organas ir restruktūrizavimo administratorius turėtų pakankamai, tačiau ne per daug laiko suplanuoti finansinių problemų turinčios įmonės veiklą restruktūrizavimo laikotarpiu atitinkant restruktūrizuojamos įmonės ir jos kreditorių daugumos interesus.
 
Kreditorių teisės restruktūrizavimo byloje ginamos ir teismui sprendžiant dėl pateikto restruktūrizavimo plano tvirtinimo – kreditorių mažumos teisės turėtų būti apsaugotos per restruktūrizavimo plano tvirtinimo procedūrą, teismui užtikrinant, kad jų teisinė padėtis įgyvendinant planą nebūtų blogesnė, palyginti su ta, kuri būtų, jei įmonei būtų iškelta bankroto byla.
 

Skaityti nutartį 2018 m. rugsėjo 4 d. Nr. 3K-3-321-969/2018  Nuoroda 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 3 bylas: 

Dėl atsisakymo priimti kasacinį skundą

2018 m. rugsėjo 5 d.

Nr. e3K-3-401-687/2018

Nuoroda

Dėl elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos, pagal kurią kliento tylėjimas reiškia teikėjo pasiūlyto sutarties pakeitimo priėmimą, teisėtumo vertinimo ir siurprizinių sutarties standartinių sąlygų negaliojimo

2018 m. rugsėjo 4 d.

Nr. e3K-3-318-469/2018

Nuoroda

Dėl perkančiųjų organizacijų diskrecijos kelis tapačius pirkimo objektus sujungti į vieną

2018 m. rugsėjo 4 d.

Nr. e3K-3-319-969/2018

Nuoroda

 

Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.Užsisakykite naujienlaiškį