2018 m. spalio 15 d. – spalio 19 d.

Apžvalgos Fonas

Viešajame pirkime dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų prekių, paslaugų ar darbų kaina, nėra laikoma konfidencialia informacija tačiau šią bendrą kainą sudarančios kainos, paslaugas teikiančių asmenų darbo užmokestis, transportavimo, paruošimo ir panašios tiekėjo patiriamos išlaidos, tiekėjui tai nurodžius savo pasiūlyme, laikytinos konfidencialia tiekėjo pasiūlymo dalimi.

Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl trečiojo asmens pateikto pasiūlymo įkainių ir neįprastai mažos kainos pagrindimo konfidencialumo. Ieškovė prašė ją supažindinti su nurodyta trečiojo asmens pateikta informacija. Atsakovė šį jos prašymą atmetė motyvuodama tuo, kad prašoma informacija nėra viešai skelbiama, trečiasis asmuo deda protingas pastangas ją išsaugoti (pasiūlyme ir kainų pagrindime taip pat nurodė, jog ši informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims).

Kasacinio teismas konstatavo, jog kainos sudedamųjų dalys yra pripažinamos konfidencialia informacija pagal VPĮ 6 straipsnio nuostatas, bet toks vertinimas laikytinas nuneigiama prezumpcija. Ieškovai turi teisę įrodinėti, o teismai dėl to spręsti (inter alia, savo iniciatyva), kad konkrečiu atveju sudedamosios pirkimo objekto dalys nelaikytinos konfidencialia informacija. Šiuo atveju nei atsakovė, nei trečiasis asmuo nepagrindė, kad informacija apie tyrimų įkainius turi komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama.

Šiame kontekste teisėjų kolegija taip pat nurodo, kad, perkančiajai organizacijai įsigyjant keletą skirtingų paslaugų (paslaugų paketą), jų įkainiai nelaikytini paslaugų kainos sudedamosiomis dalimis VPĮ 6 straipsnio 1 dalies prasme. Tai – atskiri objektai, kurių kaina per se (savaime) nėra laikoma konfidencialia informacija ir tokia ji netampa tik dėl to, kad skirtingos prekės, paslaugos ar darbai perkančiosios organizacijos pasirinkimu įsigyjami organizuojant vieną viešąjį pirkimą. Aplinkybė, kad atskiri objektai perkami bendrai, nenulemia jų integralumo ir vertinimo kaip vienos visumos sudėtinių (funkciškai neatskiriamų) dalių.

Dėl to trečiojo asmens konkursui pasiūlytų atskirų laboratorinių tyrimų (iš kurių kiekvienas yra atskira paslauga) įkainiai nelaikytini pasiūlymo kainos sudėtinėmis dalimis, kurių konfidencialumas garantuojamas VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje.


Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 9 bylas:

Dėl nepilnamečiams vaikams priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo

2018 m. spalio 16 d.

Nr. 3K-3-395-313/2018

Nuoroda

Dėl asmens teisės gyventi iki gyvos galvos kitam asmeniui priklausančiame bute ir jos gynimo būdų

2018 m. spalio 16 d.

Nr. e3K-3-369-695/2018

Nuoroda

Dėl savivaldybės teisės perleisti pakuočių atliekų surinkimo konkursą vykdyti organizacijoms, įsteigtoms pakuočių gamintojų (importuotojų)

2018 m. spalio 19 d.

Nr. e3K-3-374-248/2018

Nuoroda

Dėl santuokos nutraukimo byloje dalytino turto nustatymo

2018 m. spalio 16 d.

Nr. 3K-3-372-611/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių kasacinio teismo išaiškinimus ir žemesnės instancijos teismų pareigas bylą nagrinėjant iš naujo, asmens prievolę mokėti mokestį, skirtą sodininkų bendrijai išlaikyti, nepriklausomai nuo to, ar asmuo yra sodininkų bendrijos narys, aiškinimo ir taikymo

2018 m. spalio 19 d.

Nr. e3K-3-366-701/2018

Nuoroda

Dėl tarptautinį teismingumą, termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimą, bylos medžiagos pripažinimą nevieša reglamentuojančių teisės normų aiškinimo bei taikymo

2018 m. spalio 19 d.

Nr. 3K-3-368-687/2018

Nuoroda

Dėl teisės normų, reglamentuojančių civilinių bylų teismingumą, aiškinimo ir taikymo

2018 m. spalio 19 d.

Nr. 3K-3-367-969/2018

Nuoroda

Dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, sumokėjusio išmoką kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui, pareikšto atgręžtinio reikalavimo asmeniui, atsakingam už žalos padarymą

2018 m. spalio 16 d.

Nr. 3K-3-373-219/2018

Nuoroda

Dėl ūkio subjekto, dalyvaujančio koncesijos konkurse, teisių ir pareigų, susijusių su elektroninio pasiūlymo pateikimu bei jo pasirašymu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

2018 m. spalio 19 d.

Nr. e3K-3-468-469/2018

Nuoroda


Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.

 


Užsisakykite naujienlaiškį