2018 m. spalio 1 d. – spalio 5 d.

Apžvalgos Fonas
Vekselio, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, netekimas galios dėl juo užtikrintos prievolės neatsiradimo arba jos pasibaigimo, reiškia, kad nėra ir vekselį išdavusio asmens prievolės pagal jį. 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje nagrinėtas vekselio, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, galiojimo klausimas. Kreditorius siekė, jog teismas pripažintų negaliojančiais skolininko išduotą vekselį bei akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, teigdamas, jog šiais sandoriais skolininkas siekė formaliai išsaugoti turimą turtą ir tokiu būdu išvengti prievolės vykdymo. Kreditorius taip pat teigė, jog vekseliu buvo užtikrinta neegzistuojanti skola, siekiant apgaule išvengti teismo sprendimo įvykdymo.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas akcentavo, jog aktualus ne prievolių pagal vekselį galiojimo, o prievolių, kurių vykdymas buvo užtikrintas vekseliu, galiojimo klausimas.  Teisėjų kolegija nurodė, jog vekselis buvo išduotas kaip būsimų prievolių dėl pelno pasidalijimo ir dėl mokėjimo už pateiktas prekes su ilgalaikiais mokėjimų atidėjimais užtikrinimo priemonė, taigi, bent dalis prievolių, kurių vykdymas buvo užtikrintas vekseliu, jo išdavimo momentu dar neegzistavo ir net negalėjo būti tikrai žinoma, ar jos atsiras ateityje.
 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas citavo ir ankstesnę teismų praktiką, kurioje teigiama, jog vekselio abstraktumas nėra absoliutus - ši vekselio savybė nereiškia, kad jis gali patekti į apyvartą visiškai be jokio pagrindo arba visais atvejais likti apyvartoje po to, kai jo išdavimo pagrindas išnyksta, bei taip pat nurodė, jog bylą nagrinėję teismai nepagrįstai suabsoliutino vekselio abstraktumą. Tuo remdamasi teisėjų kolegija padarė išvadą, jog vekselio, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, netekimas galios dėl juo užtikrintos prievolės neatsiradimo arba jos pasibaigimo, reiškia, kad nėra ir vekselį išdavusio asmens prievolės pagal jį. Tai taip pat reiškia ir tai, kad nėra ir atitinkamos vekselio turėtojo reikalavimo teisės, o toks vekselis negali būti vykdomas bei iš jo išplaukiančiomis teisėmis negali būti disponuojama.

Skaityti nutartį 2018 m. spalio 4 d. Nr. 3K-3-346-969/2018 Nuoroda
 
Kai solidariosios terminuotos prievolės vienas iš skolininkų įvykdo šią prievolę, nesuėjus prievolės vykdymo terminui, jis regreso tvarka neįgyja teisės reikalauti iš kitų bendraskolių prievolės vykdymo prieš terminą, išskyrus atvejus, kai dėl to su kitais bendraskoliais buvo susitarta.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje nagrinėtas klausimas dėl solidariąją terminuotą prievolę prieš terminą įvykdžiusio skolininko teisės regreso tvarka reikalauti prievolės vykdymo. Ieškovas, nesuėjus prievolės įvykdymo terminui, įvykdė visą prievolę pagal kredito sutartį bankui ir kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės jos dalį. 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, jog prievolę pradiniam kreditoriui įvykdžiusiam bendraskoliui pereina reikalavimo teisė, jis perima kreditoriaus teises ir įgyja teisę pareikšti reikalavimą kitiems bendraskoliams. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog prievolės asmenų pasikeitimas yra grindžiamas principu, kad asmuo, kuris įsigijo reikalavimą, negali atsidurti geresnėje padėtyje už reikalavimą perleidusį asmenį, o tai reiškia, jog skolininkas turi lygiai tokias pat gynybos priemones prieš naująjį kreditorių, kokias turėjo prieš pradinį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad kai solidariosios terminuotos prievolės vienas iš skolininkų įvykdo šią prievolę, nesuėjus prievolės vykdymo terminui, jis regreso tvarka neįgyja teisės reikalauti iš kitų bendraskolių prievolės vykdymo prieš terminą, išskyrus atvejus, kai dėl to su kitais bendraskoliais buvo susitarta.

Skaityti nutartį 2018 m. spalio 5 d. Nr. 3K-3-264-248/2018 Nuoroda 
 
Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar 12 bylų:

Dėl bankroto pripažinimo tyčiniu

2018 m. spalio 2 d.

Nr. e3K-3-337-219/2018

Nuoroda

Dėl neteisėtų statybų privačioje miško žemėje padarinių

2018 m. spalio 4 d.

Nr. 3K-3-324-684/2018

Nuoroda

Dėl geriamojo vandens naudojimo įrenginių savavališko prijungimo prie vandens tiekėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomos ir (ar) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir teisinių padarinių, atsirandančius savavališkai prisijungus

2018 m. spalio 5 d.

Nr. e3K-3-364-684/2018

Nuoroda

Dėl daugiabučio gyvenamojo namo bendrijos narių ir kitų bendraturčių visuotinio susirinkimo nustatytų palūkanų, didesnių nei įstatyme nustatytos palūkanos, dydžio taikymo bendraturčiams, praleidusiems terminą įvykdyti piniginę prievolę

2018 m. spalio 2 d.

Nr. 3K-3-351-687/2018

Nuoroda

Dėl teismo precedento, įstatymo galiojimo laiko atžvilgiu, sutarčių aiškinimo taisyklių

2018 m. spalio 5 d.

Nr. e3K-3-345-701/2018

Nuoroda

Dėl  valstybės atsakomybės už žalą, kilusią dėl nepagrįsto suėmimo ir neteisėtų procesinių veiksmų atlikimo baudžiamajame procese

2018 m. spalio 2 d.

Nr. e3K-3-347-687/2018

Nuoroda

Dėl viešosios įstaigos vadovo atšaukimo

2018 m. spalio 5 d.

Nr. e3K-3-258-313/2018

Nuoroda

Dėl bylos proceso apeliacinės instancijos teisme bei nuosavybės teisių atkūrimo procese priimtų administracinių aktų panaikinimo pasekmių

2018 m. spalio 4 d.

Nr. 3K-3-338-695/2018

Nuoroda

Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagrindų, draudimo apeliacinės instancijos teismui priimti blogesnį sprendimą

2018 m. spalio 4 d.

Nr. 3K-3-341-611/2018

Nuoroda

Dėl įrodymų vertinimo ir teismo sprendimo tinkamo motyvavimo sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus dėl tiekėjo pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygų reikalavimams, kai dalis tiekėjo pasiūlymo perkančiosios organizacijos pripažinta konfidencialia informacija

2018 m. spalio 4 d.

Nr. e3K-3-339-469/2018

Nuoroda

Dėl procesinių dokumentų įteikimo ir atskirojo skundo padavimo termino

2018 m. spalio 3 d.

Nr. e3K-3-342-313/2018

Nuoroda

Dėl tiekėjų pasiūlymų (siaurąja prasme) vertinimo ir teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo tvarkos

2018 m. spalio 4 d.

Nr. e3K-3-343-690/2018

Nuoroda

 
 Mūsų nuomone, šios nutartys pagal mūsų pasirinktus kriterijus nėra aktualios ir įdomios verslo teisės klausimais, todėl jų detaliau neaptariame.


Užsisakykite naujienlaiškį